Garanti ve İade

Garanti Şartları

Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı imalatçı veya ithalatçı tarafından garanti kapsamına alınmıştır. 

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye bilgilendirme yapar.

Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacak veya yaptırılacaktır.

Malın;

Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılmasıTamiri için gereken azami sürenin aşılması,Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında mal ücretsiz olarak değiştirilecek, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi uygulanacaktır.

 

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlarda aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti hükümleri uygulanmaz.

Arızalarda kullanım hatası bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

Garanti süresi içerisinde veya garanti dışında, servis istasyonları tarafından yapılan tamir, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmetin karşılığında tüketiciye önceden bildirilmek şartı ile işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edebilir.

Yetkili olunan tüm markalara ait tarım alet ve ekipmanları, yetkili servis tarafından yapılması zorunludur, yetkili olmayan bir servisin bakım ve onarım işi yaptığının tespiti halinde tüm sorumluluk (garanti iptali ) son kullanıcıya aittir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketici lehine tanınabilecek haklar ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.